Oferowane szkolenia:
W tym dziale przedstawiamy Państwu szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia. Dzięki temu można się dowiedzieć jak wybrane szkolenie wygląda, co obejmuję i kto może w nim uczestniczyć. Zapraszamy do skorzystania z menu po prawej stronie. Po wybraniu szkolenia zostanie wyświetlony opis.
Warunki przyjęcia:

O otrzymanie uprawnień do osbługi żurawii wieżowych mogą się ubiegać osoby, które:

ukończyły 18 lat
posiadają stan zdrowia umożliwiający wykonywanie danej pracy
ukończyły zasadniczą szkołę zawodową o kierunku mechanicznym lub elektrycznym lub posiadają tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie pokrewnym oraz mają ukończoną co najmniej miesięczną praktykę w zakresie obsługi odpowiedniej grupy żurawi
przeszły zakładowe przeszkolenie w zakresie obsługi żurawi


Egzamin:

Podczas egzaminu kandydat na operatora powinien wykazać się znajmością:

podstaw budowy żurawii
instrukcji eksploatacji
wybranych zagadnień warunków technicznych
umiejętnością praktycznej obsługi


Inne informacje:

Zaświadczenie uprawniające do obsługi ważne są na czas nieograniczony.