Oferowane szkolenia:
W tym dziale przedstawiamy Państwu szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia. Dzięki temu można się dowiedzieć jak wybrane szkolenie wygląda, co obejmuję i kto może w nim uczestniczyć. Zapraszamy do skorzystania z menu po prawej stronie. Po wybraniu szkolenia zostanie wyświetlony opis.
Warunki przyjęcia:

Warunkami, które musi spełniać osoba przewidziana do obsługi dźwignic są:

ukończone 18 lat
stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez specjalistę medycyny przemysłowej, pozwalający na wykonywanie pracy w charakterze dźwignicowego, danego rodzaju dźwignicy
ukończona szkoła podstawowa - do obsługi dźwigów sterowanych z poziomu roboczego. Do obsługi pozostałych dźwignic ukończona przynajmniej zasadnicza szkoła zawodowa o kierunku mechanicznym lub elektrycznym lub tytuł robotnika wykfalifikowanego oraz co najmniej miesięczna praktyka w zakresie obsługi odpowiedniego typu dźwignicy
przeszkolenie w zakresie BHP


Wymagania:

Osoba ubiegająca się o uzyskanie zaświadczenia uprawniającego do obsługi danego typu dźwignicy musi się wykazać:

znajomością instrukcji obsługi i eksploatacji danego typu dźwignicy
umiejętnością praktycznej obsługi
znajomością przepisów BHP